Abstract and keywords
Abstract (English):
The problems of quality assurance and standardization of taps are considered. A new approach to calculating the size of taps during manufacturing is proposed. Proposals for updating the current standard GOST 16925-93 " Taps. Tolerances for the manufacture of a threaded part".

Keywords:
standardization, dimensional cutting tools, taps, manufacturing tolerance
References

1. Barabanova, I.A. Nauchno-metodologicheskoe obespechenie standartizacii razmernyh rezhuschih instrumentov (na primere metchikov): dis. kand. tehn. nauk: 05.02.23, 05.03.01 / I.A. Barabanova. - Bryansk, 2005. - 197s.

2. GOST 16925-93 Metchiki. Dopuski na izgotovlenie rez'bovoy chasti.

3. Yakushev, A.I. Vzaimozamenyaemost', standartizaciya i tehnicheskie izmereniya / A.I. Yakushev, L.N. Voroncov, N.M. Fedorov. - M.: Mashinostroenie, 1987. - 352s.

Login or Create
* Forgot password?