Abstract and keywords
Abstract (English):
The article presents the results of studies of the influence of the graphite phase in cast iron on the processes of their destruction. To quantify the critical stresses that occur in the metal matrix of cast iron, we used computer modeling methods based on the use of real samples of the microstructure of cast iron.

Keywords:
cast iron, graphite, matrix, modeling, destruction
References

1. Elorz, J. A. P.-S. Physical Metallurgy of Cast Irons / José Antonio Pero-Sanz Elorz, Daniel Fernández González, Luis Felipe Verdeja. - Springer Nature Switzerland AG, 2018. - 343 p.

2. Makarenko, K.V. Sistemnyy analiz tehnologii proizvodstva otlivok iz chuguna [Tekst] + [Elektronnyy resurs]: monografiya / K.V. Makarenko. - Bryansk: BGTU, 2013. - 165 s.

3. Makarenko, K.V. Grafitovaya faza v chugunah / Teoreticheskie i tehnologicheskie osnovy racional'nogo strukturirovaniya chugunov i staley. Sbor. monograficheskih rabot / Pod red. G.I. Sil'mana. - Bryansk: Izd-vo BGITA, 2010. - S. 121 - 179.

4. Metody povysheniya metallurgicheskogo kachestva zagotovok mashinostroeniya iz vysokoprochnyh chugunov s sharovidnym i vermikulyarnym grafitom / A.G. Panov, E.R. Galimov, N.N. Safronov, V.I. Astaschenko, L.N. Shafigullin. - M.: Argamak-media, 2018. - 288 s.

Login or Create
* Forgot password?