Abstract and keywords
Abstract (English):
The main possibilities of application of integrated design and technological computer systems in the preparation of production, ensuring the effectiveness of decisions.

Keywords:
integrated design and technological computer systems, technological processes, machine tools with program control, optimization of machining
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Koloshkina, I.E. Avtomatizaciya razrabotki tehnologicheskoy dokumentacii // Informacionnye tehnologii v proektirovanii i proizvodstve. - 2019. - №1 (173). - S. 56-62. - ISSN 2073-2597.

2. Averchenkov, A.V. Naukoemkaya tehnologiya obrabotki zagotovok na stankah s ChPU i programmirovanie v SAM-sisteme / A.V. Averchenkov, I.E. Koloshkina, S.A., Sheptunov // Naukoemkie tehnologii v mashinostroenii. - 2019. - №4 (94). - S. 31-39 - ISSN 2223-4608.

3. Averchenkov, A.V. Formirovanie kompetenciy specialistov v naukoemkih tehnologiyah podgotovki proizvodstva / A.V. Averchenkov, I.E. Koloshkina, S.A. Sheptunov // Naukoemkie tehnologii v mashinostroenii. - 2019. - №6 (96). - S. 22-29 - ISSN 2223-4608.

4. Koloshkina, I.E. Metodika avtomatizirovannoy razrabotki tehnologicheskoy dokumentacii sisteme CAD/CAM/CAPP // Avtomatizaciya v promyshlennosti. - 2019. - №9. -S. 32-34.