DETERMINATION OF THE SIZE-TOPOLOGICAL PARAMETERS THE STRUCTURE OF CAST IRON
Abstract and keywords
Abstract (English):
The methods of geometric identification and determination of the main size-topological parameters of the graphite phase in cast iron are studied. The methods used in world practice to identify the form of graphite inclusions are considered. It is proposed to use the methods of fractal geometry for the determination and identification of graphite inclusions in cast iron. A method for determining the size-topological characteristics of the graphite phase in cast iron has been developed. To describe the non-uniformity of the distribution, the lacunarity function was used. An example of determining the size-topological parameters of the graphite phase for various types of cast iron is presented.

Keywords:
graphite, inclusion, phase, cast iron, distribution, shape, size, quantity, fractal, lacunarity
References

1. Anvarov A.D., MaminovA.S.,Bulkin V.A., VstovskiyG.V. (2006) Perspektiva ispol’zovaniya metodamiltifrktal’nogo analiza izobrazheniy struktury metalla vreshenii zadach obespecheniya bezopasnoy ekspluatutsii tekhnicheskikh ustroystv opasnykh proizvodstvennykh ob”ektov [The perspective of the using the method ofthemultifractal analysis of the metal structure images toprovide the safe operation of technical equipment,belonging to the hazardous production faclilities.]Kontrol’. Diagnostika, no 7, pp.17-22.

2. Epanchintsev O.G. (1970) Raspredeleniye grafitnykhvklyucheniy po razmeram v serom chugune [Thedistribution of graphite inclusions according to the size ingrey cast iron..] Liteynoye proizvodstvo, no 12, pp. 21-22.

3. Epanchintsev O.G. (1970) Avtomaticheskiy metodmetallograficheskogo analiza vklyucheniy [The automaticmethod of the metallographoc analysis of inclusions.]Liteynoye proizvodstvo, pp.27-29.

4. Epanchitsev O.G., Zaytsev V.V.,Shebatinov M.P.,Shnyryov G.D. (1970) Avtomaticheskiy metodmetallograficheskogo analiza vklyucheniy [The automaticmethod of the metallographoc analysis of inclusions.]Liteynoye proizvodstvo, no 9, pp. 29-31.

5. Falconer K. (1997) Techniques in Fractal Geometry. JohnWiley & Sons, p. 256 (in Russ.).

6. Filinov M.V. (2005) Problemy komp’yuternoyklassifikatsii struktur v nerazrushayu shchem kontrole [The problems of the computer classification innondestructive testing.] Kontrol. Diagnostika, no 4, pp. 15-19.

7. Il’icheva L.V., Andreev V.V., Bulatnikova V.I., BarmykovA.S. (1984) Vliyaniye parametrov grafita i strukturnykhsostavlyayushchkh matritsy na mekhanicheskiye svoystvachuguna [The influence of the graphite parameters and thestructural components of matrix on the mechanicalproperties of the ductile cast iron.] Liteynoye proizvodstvo,no 7, pp. 2-4.

8. Imasogie B. I. (2004) Characterization of Graphite ParticleShape in Spheroidal Graphite Iron Using a ComputerBased Image Analyzer. Journal of Minerals & MaterialsCharacterization & Engineering, vol. 3, no 1. - pp. 1-12.

9. Li J. (2000) Quantitative Analysis of the Irregularity ofGraphite Nodules in Cast Iron. Materials Characterization,vol. 45, pp. 83-88.

10. Li J. (2000) Fractal growth of graphite nodules in iron.Philosophical Magazine Letters, vol. 80, no 9, pp. 633-640.

11. Litovka V.I. (1987) Povysheniye kachestvavysokoprochnogo chuguna v otlivkakh [The improvementof the ductile cast iron’ quality in the castings.] Kiev:Naukova dumka, p. 206 (in Russ.).

12. Mandelbrot B. (2002) Fraktal’naya geometriya prirody [The fractal geometry of nature.] Moscow: The Institute ofComputer Studies, p.656.( in Russ.).

13. Mel’nikov A.P. (2002) Primeneniye komp’yuternykhtekhnologiy v metallograficheskom analize [The use of thecomputer technologies in the metallographic analysis.]Liteynoye proizvodstvo, no 1, pp. 31-32.

14. Otávio da Fonseca M.G. (2005) Automatic Classificationof Graphite in Cast Iron. Microscopy and Microanalysis.,vol. 4, no 11, pp. 363-371.

15. Saltykov S.A. (1970) Stereometricheskaya metallografiya [Stereometrical metallography.] Moscow: Metallurgiya, p.376 (in Russ.).

16. Shevchuck S.A. (1971) Otsenka dliny vklyucheniy grafitav chugune [The evaluation of the inclusions’ length in castiron.] Liteynoye proizvodstno, no 7, pp. 32-33.

17. Sotsenko O.V. (1982) Otsenka kompaktonosty fkluycheniygrafita v vysokoprochnom chugune [The evaluation of thegraphite compactness in the ductile cast iron]. Liteynoyeproizvodstvo. no 6, pp. 5-8.

18. Volchock I.P. (1993) Soprotivleniye razrusheniyu stalii chuguna [The fracture resistance of steel and cast iron].Moscow: Metallurgiya, pp. 192 ( in Russ.).

19. Vstovskiy G.V. (2001) Vvedeniye v mul’tifraktal’nuyuparametrizatsiyu struktur materialov [The introduction tothe multifractal parametrization of the materials’structures]. Vstovskiy G.V., kolmakov A.G., Bunin I.Zh. -Moscow-Izhevsk:Nauch.-izd. Tsentr "Regulyarnayai Khaoticheskaya dinamika", p.116.(in Russ.).

20. Yakovlev F.I. (1986) Vliyaniye formy grafita idispersnosty martensita na mekhanicheskiye svoystvavysokoprochnogo chuguna [The influence of the graphiteshape and the martensite dispersion on the mechanicalproperties of the ductile cast iron]. Metallovedeniyei termicheskaya obrabotka materialov [Metallurgy and theheat treatment of materials],. no 5, pp.55-56."

Login or Create
* Forgot password?