Taranova Anastasia

Education
Workplaces
  1. Yuri Gagarin State Technical University of Saratov kafedra «Tehnologiya i sistemy upravleniya v mashinostroenii» Master’s degree student
Location
Saratov , Saratov , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?