Shutikov Mikhail

Education
Workplaces
  1. Moscow State University of Technology «STANKIN» kafedra "«Avtomatizirovannye Sistemy Obrabotki Informacii i Upravleniya»" aspirant
Location
Moskva , Moscow , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?