TY JOUR TI INTELLIGENT DATA PROCESSING IN PROBLEM OF ECONOMIC STATISTICAL INFORMATION SYSTEMATIZATION KW JO Bulletin of Bryansk state technical university AU Shvetsov , Y.. AU Averchenkov, V.I. AU Rytov, M.Y. AU Fedorov, V.P. AU Fedyaeva , G.. PY 2017 IS 2017 PB Bryansk State Technical University