%0 Journal Article %T INTELLIGENT DATA PROCESSING IN PROBLEM OF ECONOMIC STATISTICAL INFORMATION SYSTEMATIZATION %A Shvetsov , Y.. %A Averchenkov, V.I. %A Rytov, M.Y. %A Fedorov, V.P. %A Fedyaeva , G.. %K %J Bulletin of Bryansk state technical university %D 2017 %N 2017 %P 7 %I Bryansk State Technical University